18 Σεπ 2008

Αποτελέσματα έρευνας - Στάσεις και Στερεότυπα των γυναικών στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα απέναντι στο φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής

Σύμφωνα με το φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής οι γυναίκες στελέχη δυσκολεύονται να εξελιχθούν επαγγελματικά στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα ηγεσίας και να προαχθούν στην υψηλότερη διοικητική θέση σε μια επιχείρηση λόγω ποικίλων εμποδίων. Τα εμπόδια αυτά αφορούν διαφυλικά χαρακτηριστικά και στερεότυπα για την απόδοση και το στυλ ηγεσίας των γυναικών, οργανωτικούς παράγοντες της επιχείρησης και προσωπικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή της γυναίκας στελέχους (πχ. οικογένεια). Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε αποτελείται από δυο διεθνή σταθμισμένα ερωτηματολόγια, ένα πρόσθετο που διαμορφώθηκε έπειτα από ένα πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικών συνεντεύξεων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η χορήγηση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 125 γυναίκες στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Κύριο εύρημα είναι η επαλήθευση της ύπαρξης της Γυάλινης Οροφής στις σημερινές ελληνικές επιχειρήσεις. Η γυναίκα στέλεχος φαίνεται πως αξίζει την ανώτερη διοικητική βαθμίδα που προσδοκεί λόγω μετεκπαίδευσης, περαιτέρω επιμόρφωσης και επειδή κατέχει έναν υψηλό κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας που την καθιστά άξια της θέσης. Ο κοινωνικός και συναισθηματικός ρόλος στην εργασία και ο κώδικας δεοντολογίας των γυναικών στελεχών περιορίζονται όσο ανεβαίνουν στη διοικητική βαθμίδα. Η δημιουργία οικογένειας είναι θέμα που τις απασχολεί και τίθεται μερικώς σαν προτεραιότητα στη ζωή τους. Το ζήτημα των στερεοτύπων για τις έννοιες φύλο και κατεχόμενη εξουσία, παραμένει μερικώς διασαφηνισμένο, καθώς αφενός οι ίδιες δεν ενστερνίζονται καθολικά τις επαγγελματικές προκαταλήψεις απέναντι στο φύλο τους, και αφετέρου θα τις συμμερίζονταν σε μια μελλοντική πρόσληψη μιας υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη ερευνήτρια:
Αργυρώ Γκόλφη
Απόφοιτος Ψυχολογίας Πανεπ. Αθηνών
Argyro.gkolfi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου